Klippsvala

Klippsvala

  Ptyonoprogne rupestris
Fiesch, Switzerland - 23 juni 2012

Klippsvala på bo.