Buff-rumped Woodpecker

Buff-rumped Woodpecker

  Meiglyptes tristis grammithorax
Panti Forest, Malaysia - 29 juni 2015

Male of Buff-rumped Woodpecker.