Rusty Laughingthrush

Rusty Laughingthrush

  Garrulax poecilorhynchus
Chung Yang Farm, Nantou County, Taiwan - 11 maj 2017

A Rusty Laughingthrush foraging.