Ethiopian Stonechat

Ethiopian Stonechat

Saxicola torquata albofasciata
Dinsho, Ethiopia - November 13 2007
Female.