Beautiful Rosefinch

Beautiful Rosefinch

Carpodacus pulcherrimus
Rubber Mountain, Qinghai, China - July 13 2006
Male of Beautiful Rosefinch.