Socotra White-eye

Socotra White-eye

Zosterops socotranus
Wadi Ayhaft, Socotra, Hadramawt, Yemen - March 14 2022
A family of Socotra White-eyes perched.