Large Woodshrike

Large Woodshrike

Tephrodornis virgatus hainanus
Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam - March 12 2018
A Large Woodshrike has found a larvae.