Ethiopian Stonechat

Ethiopian Stonechat

Saxicola torquata albofasciata
Dinsho, Ethiopia - 13 november 2007
Female.