Senegal Eremomela

Senegal Eremomela

Eremomela pusilla
Shai Hills, Ghana - 20 januari 2013