Little Grey Flycatcher

Little Grey Flycatcher

Muscicapa epulata
Kakum National Park, Ghana - 21 januari 2013