Little Green Sunbird

Little Green Sunbird

Anthreptes seimundi
Kakum National Park, Ghana - 28 januari 2013