Hairy-breasted Barbet

Hairy-breasted Barbet

Tricholaema hirsuta
Bobiri Forest, Ghana - 29 januari 2013