Pink-necked Green Pigeon

Pink-necked Green Pigeon

Treron vernans
Singapore Botanic Gardens, Singapore - 12 april 2019
A male Pink-necked Green Pigeon about to feed on the figs.