Rusty Laughingthrush

Rusty Laughingthrush

Garrulax poecilorhynchus
Chung Yang Farm, Nantou County, Taiwan - 11 maj 2017
A Rusty Laughingthrush foraging.