Large Woodshrike

Large Woodshrike

Tephrodornis virgatus hainanus
Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam - 12 mars 2018
A Large Woodshrike has found a larvae.