Småspov

Småspov

Numenius phaeopus
Kwanza River mouth, Angola - 25 september 2016
Eurasian Whimbrel in flight. Previous English name Whimbrel, then split into two species.