Socotra White-eye

Socotra White-eye

Zosterops socotranus
Wadi Ayhaft, Socotra, Hadramawt, Yemen - 14 mars 2022
A family of Socotra White-eyes perched.