Socotra White-eye

Socotra White-eye

Zosterops socotranus
Hajhir Mountains, Socotra, Hadramawt, Yemen - 15 mars 2022
A Socotra White-eye foraging, dorsal view.