Socotra White-eye

Socotra White-eye

Zosterops socotranus
Wadi Ayhaft, Socotra, Hadramawt, Yemen - 16 mars 2022
Frontal view of a Socotra White-eye. It was remarkable how many Socotra White-eyes that didn't show a white eye-ring!