Socotra White-eye

Socotra White-eye

Zosterops socotranus
Arher Beach, Socotra, Hadramawt, Yemen - 16 mars 2022
Close-up view of a Socotra White-eye.