Socotra White-eye

Socotra White-eye

Zosterops socotranus
Wadi Ayhaft, Socotra, Hadramawt, Yemen - 19 mars 2022
A Socotra White-eye jumping between the branches. Yet another Socotra White-eye without a white eye-ring.